1

Тема: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ, ИШЛАБ ЧИЦАРИШНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ, ТЕХНИК ВА ТЕХНОЛОГИК КАЙТА ЖИДОЗЛАШ - ТАРАККИЁТ КАФОЛАТИ"

Озик-овкат саноати сохдсида кенг микёсда инвестиция лойихаларини амалга ошириш масаласи буйича бевосита очик ва эркин фикр алмашиш максадида жорий йилнинг 22 апрель куни Миллий матбуот марказида "Озик-овкат саноати: янги корхоналарни ташкил этиш, ишлаб чикаришни модернизациялаш, техник ва технологик кайта жихозлаш — тараккиёт кафолати" мавзусида оммавий ахборот воситалари ходимлари учун матбуот анжумани утказилди. Унда Озик-овкат саноати корхоналари уюшмаси рахбарлари, масъул ходимлари, тизимдаги корхоналар вакиллари ва оммавий ахборот воситалари ходимлари иштирок этди.

ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Бул маселе боюнча тасма үчүн:

2

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Анжуманда таъкидланишича, мустакилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб озик-овкат хавфсизлиги масалалари Узбекистан ижтимоий-иктисодий сиёсатининг устувор йуналишларидан бирига айланди. Шу боис ахоли жон бошига нисбатан асосий турадаги озик-овкат махсулотлари - галла, гушт, сут, тухум ва мева-сабзавот махсулотларининг микдори ошди, ушбу хом ашёларнинг кайта ишланган хажмлари эса кескин купайди. Натижада, барча асосий турдаги озик-овкат махсулотлари мамлакатимизнинг узида ишлаб чикарилиб, юртимизда озик-овкат мустакиллигига ва хавфсизлигига эришилди

3

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Истиклол йилларида Узбекистоннинг озик-овкат стратегияси юкори самарадорликни намойиш килди ва кенг эътироф этилди ва маъкулланди. Жумладан, Узбекистан озик-овкат сиёсатининг бир канча асосий кисмлари илгор тажриба сифатида тан олинди ва БМТнинг Жахон озик-овкат дастури томонидан бошка ривожланаётган мамлакатларга тавсия этилди.

4

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

2014 йилнинг I чорагида уюшма таркибидаги корхоналар томонидан таккослама нархларда 742,6 миллиард сумлик саноат махсулотлари ишлаб чикарилиб, 106,2 фоизга (истикбол - 105,1%) усиш суръатига эришилди. Жумладан, усиш суръатлари кандолатчилик тармогида 254,8 фоизни, озик-овкат тармогида 243,6 фоизни, тамаки махсулотлари тармогида 116,2 фоизни, шакар тармогида 104,6 фоизни, ёг-мой тармогида 100,6 фоизни ташкил этди.

5

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Маълумки, сармоясиз саноатда тараккиётга эришишни тасаввур этиб булмайди. Чунки ишлаб чикаришни модернизация килиш, техник ва технологик янгилаш, янги корхоналарни барпо этиш учун кенг микёсда маблаг йуналтиришни талаб этилади. Шу боис хам озик-овкат сохаси буйича инвестицияларни жалб этиш, чет эллик сармоядорлар иштирокида янги лойихдларни амалга ошириш масаласига алохдда ахамият берилмокда.

Узбекистан Республикаси Президентининг 2013 йил 18 ноябрдаги 2069-сонли карори билан тасдикланган давлат инвестиция дастурига асосан 2014 йилда уюшма тизимидаги корхоналар томонидан 42 та

6

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

лойиха амалга амалга оширилиши ва 81,62 миллион АК^Ш доллари микдорида сармоя жалб этилиши кузда тутилган. Белгиланган лойихалар ижросини таъминлаш буйича жорий йилнинг утган 3 ойида 11,54 миллион доллар маблаг узлаштирилди ва давр истикболи 124,9 фоизга бажарилди.

Иктисодиёт вазирлиги, Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар хокимликлари билан биргаликда 2014 йилда жами 1180 та лойихани амалга ошириш ва 10333 та янги иш уринларини ташкил этиш режалаштирилган. Мазкур лойихалар ижросини таъминлаш хисобига 7950 тонна сутни, 3950 тонна гуштни, 10500 тонна мева-сабзавот ва узумни хамда 25800 тонна бошка озик-овкат махсулотларини ишлаб чикариш буйича янги кувватлари ишга туширилади.

Жорий йилнинг январь-март ойларида 275 та лойихани амалга ошириш ишлари бажарилди, ёки белгиланган режа 119,0 фоизга уддаланди ва 2000 та янги иш уринлари ташкил этилди.

7

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Жорий йилнинг январь-март ойларида республика буйича 2650 тонна йиллик кувватга эга булган 34 та сутни, 1410 тонна йиллик кувватига эга булган 19 та гуштни, 4000 тонна йиллик кувватга эга булган 7 та мева-сабзавотни ва 6050 тонна йиллик кувватга эга булган 43 та бошка озик-овкат махсулотлари ишлаб чикарадиган корхоналар ишга туширилди. Бу корхоналар томонидан шу йилнинг январ-март ойларида 241,5 тонна сут ва сут махсулотлари, 61,5 тонна гушт ва гушт махсулотлари, 25,5 тонна куритилган мева-сабзавот махсулотлари ва 1284,5 тонна бошка озик-овкат махсулотлари ишлаб чикарилди.

8

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Жорий йилнинг 1 ярим йиллигида инвестиция лойихаларини амалга ошириш натижасида бир катор мухим ишлаб чикариш корхоналари у3 фаолиятини бошлайди, хусусан, Тошкент вилоятида "Ангрен шакар" корхонаси фойдаланишга топширилади. Бунинг натижасида, республика ахолисининг шакарга булган эхтиёжи узимизда ишлаб чикарилаётган махсулот хисобига тулик кондирилади.

Йилнинг утган 3 ой вакти ичида 170 та кайта ишлаш корхоналарида 10,15 миллион АКД1 доллари микдорида маблаг узлаштирилиб, модернизация ва реконструкция ишлари амалга оширилди. Натижада ушбу корхоналарда куритилган мева, гушт, сут, нон ва кандолат махсулотлари, туз хамда минерал сувлар ишлаб чикариш хажмларини ошишига эришилди.

9

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Тахдилларнинг курсатишича, инвестиция лойихалари руёбида нафакат сармояларни жалб этиш, балки чекка худудларга саноатни олиб кириш, соханинг янги йуналишларини ривожлантириш, ахоли бандлигини таъминлаш каби жихатлар хам инобатга олинган. Жумладан, жорий йилнинг II чорагида Самарканд вилоятида "Сиёб Шавкат Орзу" фермер хужалиги негизида сут махсулотларини ишлаб чикаришга ихтисослашган кичик корхона курилиши якунланади, Тошкент вилоятида "Mehnat Malt" масъулияти чекланган жамиятида солод ишлаб чикариш йулга куйилади, шунингдек, Кдшкддарё вилоятидаги мева-сабзавот махсулотларини кдйта ишлашга ихтисослашган "Асл консерва" корхонаси тулик модернизация килинади, техник ва технологик жихатдан янгиланади.

10

Re: ОЗИК-ОВКАТ САНОАТИ: ЯНГИ КОРХОНАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Анжуманда таъкидланишича, ракрбат тобора кучайган хрзирги шароитда сохдга замонавий технологияларни татбик, этишга устувор вазифа сифатида каралаётгани бежиз эмас. Чунки кжори унумли ва тежамкор ускуналарни кулламай туриб, харидорлар дидига мое мах,сулот ишшлаб чикдришнинг иложи йук,- Шунинг учун уюшма тизимидаги корхоналарда маънавий жихатдан эскирган ускуналар янги, замонавийлари билан боскичма-боскич алмаштирилаяпти. Бу иш унумдорлигини оширишдан ташкари, хом ашё ва ёрдамчи материаллар сарфини камайтириш, электр энергияси ва бошка табиий ресуреларни тежаш, мах,сулот таннархини пасайтириш имконини бераётир. Буни уюшма томонидан тасдикданган Комплекс чора-тадбирлар дастурига мувофик, январ-март ойларида мах,сулот таннархи 8,5 фоизга пасайтирилганлиги мисолида х,ам куриш мумкин.

Тадбир якунида журналистлар узларини кизиктирган саволларга атрофлича жавоб олдилар.